Payment has been confirmed

ขอบคุณค่ะ เราได้รับรายการสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว

รหัสการสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งให้ท่านอีกครั่งผ่านทาง email เพื่อใช้ในการอ้างอิง

**** กรุณาตรวจสอบ Email ยืนยันคำสังซื้อ และการแจ้งหมายเลข EMS จากเรา ในบางกรณี Email อาจอยู่ใน กล่องข้อความ Spam หรือ Junk Mail ****

 

สินค้าจะถูกส่งทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป ช่วง 10-11 นาฬิกา หมายเลข EMS จะถูกจัดส่งผ่านทาง Email และ SMS ขอบคุณค่ะ